חברה רגילה

החברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעל מניותיה.

החברה משלמת מס בשיעור מס החברות הנהוג באותה שנה.כיום בשנת 2018  שיעור  מס החברות  הינו  23% .

בעל המניות משלם מס על משיכות משכורת ( מס שולי ) או דיבידנד (ש"מ קבוע -כיום  30% לבעל מניות מהותי ).

חברה משפחתית

הינה חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה מדרגה ראשונה ואשר רווחיה או הפסדיה מיוחסים לבעל המניות שהוא בעל זכות לחלק הגדול ביותר של רווחי החברה או שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים הגדולים ביותר בה.

בעל מניות זה מכונה הנישום המייצג.

 מיסוי : הנישום המייצג משלם מס על הכנסות החברה המיוחסות אליו בהתאם לשיעור המס החל עליו.

 יתרונות : בעת פירוק/מכירת נכסים ש"מ הכולל נמוך יותר מאשר בחברה רגילה.
 אפשר לנצל פטורים במישור היחיד , כגון :נכה.
 חלוקת דיבידנד מרווחי חב' משפחתית אינה חייבת במס בידי בעל המניות- הנציג.
אפשרות קיזוז הפסדים.

 חסרונות : ליחיד ללא פטורים , ש"מ גבוה יותר  לעומת חברה רגילה.
תשלום דיבידנד מחב' ישראלית למשפחתית מחויב במס.
הכנסה שטרם חולקה חייבת בביטוח לאומי.

 חברת בית

חברת הבית היא חברת מעטים.
לפי סעיף 76 לפקודת מס הכנסה חברת מעטים היא חברה בשליטת 5 בני אדם לכל היותר
זו חברה שכל רכושה ועסקיה הם אחזקת בניינים. 

הפרשנות המקובלת של רשות המסים היא שדי כי הפעילות העיקרית היא אחזקת בניינים.

חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז")

היא חברה אשר יותר מ-50% ממניותיה מוחזקים בידי תושבי ישראל, מרבית הכנסותיה ורווחיה נובעים מהכנסות פסיביות (והכנסת תמלוגים נחשבת הכנסה פסיבית), והמס המוטל עליה במדינת החוץ נמוך מ-20%.
אם תיחשב החברה חנ"ז, אזי יחול על בעלי השליטה תושבי ישראל מס בשיעור 25% על רווחיה של החברה, מדי שנה, כאילו חילקה החברה רווחים אלה לבעלי השליטה כדיווידנד. 

חברת משלח יד זרה" (להלן: "חמי"ז") 

היא חברה זרה, אשר 75% או יותר ממניותיה מוחזקים בידי תושבי ישראל, והכנסותיה נובעות ממשלח יד מיוחד שבו עוסק בעל השליטה או קרובו.
"משלח יד מיוחד" הוא עיסוקו, או מקצוע שנקבע בצו שהתקין שר האוצר.  

חברה שקופה

הינו הסדר עתידי בדיני המס בישראל מכוח תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (סעיף 64א1). 
משמעות ההסדר היא כי ההכנסות וההוצאות של החברה תיוחסנה לבעלי המניות של החברה בהתאם 
לחלקיהם בזכות לרווחים בחברה.