עמותה / חל״צ

מטרות העמותה

חשיבות מיוחדת ניתנת על ידי הרשם לקיום מטרותיה הרשומות של העמותה.

עמותה אינה רשאית לבצע פעולות שאינן במסגרת מטרותיה הרשמיות אף אם מדובר בפעולות חשובות המסייעות לציבור או נזקקים.

שינוי מטרות העמותה

בעת רישום העמותה נקבעות המטרות הבסיסיות של הקמת העמותה.אם רוצים לשנות את מטרות העמותה בהמשך , יש לפנות לרשם.

אם השינוי הוא למטרה קרובה למטרות הקיימות של עמותה אז רשם העמותות יכול לאשרו.

שינוי למטרה שאינה קרובה למטרות הקיימות של העמותה יבוצע על ידי בית המשפט המחוזי. 

מאפייני  העמותה

 • איסור חלוקת רווחים וקיום פעילות עסקית.
 • פעולה אך ורק במסגרת המטרות המאושרות של עמותה.
 • החברות בעמותה היא אישית, אין אפשרות להעבירה לאחר.
 • אין לחבר עמותה זכות קניינית בעמותה.

מוסדות העמותה


1. אסיפה כללית

היא גוף הכולל את כל חברי העמותה, וחובה עליה להתכנס על פי חוק מידי שנה. 

סמכויות האסיפה הכללית הן :

 • קביעת מספר חברי הועד ובחירת ועד העמותה.
 • בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר.
 • מינוי רואה חשבון מבקר
 • אישור דוחות כספיים שנתיים ודוחות מילוליים.
 • קבלת החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם עמותה.

 
2
. הוועד המנהל של העמותה 

מונה לפחות שני חברים. 

הועד מנהל את ענייני העמותה ובידיו כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון למוסד אחר.

מוטלת עליו האחריות לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

 
3. ועדת בקורת של העמותה

בועדת ביקורת יכהנו לפחות שני חברי העמותה או רואה חשבון שאינו מבקר את הדוחות הכספיים או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.  

תפקידי ועדת הביקורת:

 • לבדוק את תקינות פעילות העמותה כולל התאמה למטרותיה.
 • לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות וחסכון.
 • לעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד
 • להציע דרכים לתיקון ליקויים.
 • לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה.
 • לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות העמותה.
 • הבאת מסקנות בפני ועד העמותה ובפני האסיפה הכללית.
 • התייחסות לדוח המילולי של חברי ועד העמותה.