ביטוח לאומי

1. סוגי מבוטחים:

קיימת חשיבות להגדרה של סוג המבוטח לצרכי ביטוח לאומי.

קיימים 3 סוגי מבוטחים לענין הביטוח הלאומי :

שכיר – מותנה בקיום יחסי עובד/מעביד ומבחנים נוספים כפי שנקבעו בפסיקה.

 עצמאי – מעסק או משלח יד.

לעל"ע- מי שאינו שכיר ואינו עצמאי ויש לו הכנסה ממקורות אחרים ( הכנסה פסיבית).

כעצמאי נחשב מי שעונה לאחת מן ההגדרות הבאות :

א. הוא עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.

ב. הכנסתו החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.

ג. הוא עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

 2. רישום:

עצמאי צריך להירשם במוסד לביטוח לאומי מיד עם פתיחת העסק , אחרת יאבד זכותו לתשלום גמלאות.

בעת הרישום יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהצהיר על הכנסה צפויה ומספר שעות ממוצע חודשי.

 3. שיעורי דמי ביטוח:

דמי הביטוח משולמים כדלקמן :

שכיר – משולם באמצעות המעביד.לעובד מנוכה התשלום בתלוש השכר שלו והמעביד מעביר את חלקו וחלק העובד למוסד לביטוח לאומי .

עצמאי – משלם את דמי הביטוח אחת לחודש , על פי הצהרתו או לפי מעמדו במוסד לביטוח לאומי.
            רצוי לעדכן את גובה המקדמות ולהתאימן לנתוני הפעילות של העוסק.
            ניתן לעדכן את גובה המקדמות אחת לרבעון.

לטופס עדכון מקדמות לחץ כאן.

עצמאי+שכיר – צריך לעדכן את גובה המקדמות בהתחשב בהכנסותיו משני המקורות.

שכיר העובד במספר מקומות עבודה אצל שני מעבידים ויותר  יכול לערוך תיאום מס במוסד לביטוח לאומי.

לשיעורי דמי הביטוח לחץ כאן.

נכון להיום תשלום דמי הביטוח מוגבל בתקרה של  44,020  ש"ח לחודש  ( כ-528  אלפי ש"ח לשנה ).

שיעורי דמי הביטוח לעצמאים הינם:
עד 60% מהשכר הממוצע במשק ישולמו דמי ביטוח בשיעור של  % 5.97
מעל 60% מהשכר הממוצע ישולמו דמי ביטוח בשיעור של  %  17.83